Kuttu Kuttu Song Lyrics – Victory 2 Movie

Kuttu Kuttu Song Lyrics

ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸನ್ನಗೊತಿ ಜೀವಾ
ನಿನ್ನ ಜೀವವಡಾಗ ಎನೈಟ್ ಮಾವ

ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ

ಹಡ್ಗಿ ನಿನಾಗ ಎನ್ ಬಂಥು ಹಲ್ಲಿ ಹೈದಾನ್ ತಾಕಟ್ಟು
ಗುಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಇದ್ದಿವಿನಿ ಗಾವ ನಿನ್ನಾ ನೋಡಿಡರೆ ಎರ್ಥೈಥ್ ಕಾವಾ ಹೋ
ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪಪ್ಪ | 2 |

ಹೇ ಬಾದ್ಕ ಈಡು ಭರಿ ಕಡ್ಕಾ ಮಾವ
ಎಡ್ಕಾ ಬಾಲ್ಕಾ ನಂಗಾ ಕನ್ ಹೋಡಿಯಾಯಾವಾ
ನಿಂಗ್ಯಾರಾ ಸಾಮಯಾರ ಹೆಸ್ರಿತ್ತಾ
ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸನ್ನಗೊತಿ ಜೀವಾ
ನಿನ್ನ ಜೀವವಡಾಗ ಎನೈಟ್ ಮಾವ ..

ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪಪ್ಪ | 2 |

ಆರ ಔರಗ ಗೆಡ್ಡೆ ಕುಟ್ಟಮ್ಮ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಯಾ ಬಿಡ್ಡೆ ಕುಟ್ಟಮ್ಮ
ಮಾಡೋಡೆಲ್ಲಾ ಮಾದಿಬಿಟ್ಟಿ ಥೋರ್ಸ್ಬೇಡಾ ಥೋಡ್ ಥಟ್ಟಿ ಟಾಗರಿನಾಂಗ ಪೊಗರು ಮಾವ ..
ಹಡ್ಗಿ ನಾನಾ ಕಾದಿ ಕಾದಿ ಚಿಗಿರಿಯಾನ ಓಡಿ ಓಡಿ ದಿನಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತಿ ನೆವಾ ..
ತಡಕ ಥದಕ ಥಾಡಕ್ ಥದಕ ಥದಕ ಥಾಡಕ್
ಹಿಡಾಕ ಹಿಡಾಕ ಹಿಡಾಕ ಹಿಡಾಕ ಹಿಡಾಕ ಹಿಡಾಕ
ಆದಾ ಬಾಂದೂಕ ಹಿಡ್ಡಂಗ್ ಇವಾ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಹೊರಿಯಾಯಾಗಾ ಬೆಲೆದಿನಿ ಗಾವ ನಿನ್ನಾ ನೋಡಿಡೇರ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಾವಾವಾ ..
ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪಪ್ಪ|  2 |

ಯಾರು ಇಲ್ಡಾಗಾ ಕರಿಥಿ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ
ಯಾಕಾ ಮೈಮಯ್ಯ ಬರುತಿ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ
ದೀನ ನಿನ್ನಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕುನಿತಾವಾ ನಾರಾ ನಾದಿ ಜೊರಥಿ ಥಂಡಿ ಹವಾ ..
ಎಲ್ಲಿಹಿಡುರು ಅದಾದಿಡ್ಡಿ ಕಾದಿಯಾಕೆ ಮಯ್ಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಿ ನಾಡಿಡೇರ್ ಬೈತಲವ್ವ
ಯೆಡಕ ಯೆದಾಕ ಯೆದಾಕ ಯೆದಾಕ ಯೆದಾಕ ಯೆದಾಕ ..
ಅಡಕ ಅಡಕ ಅಡಕ ಅಡಕ ಅಡಕ ಅಡಕಾ ..
ಬಯಾದ್ದ್ರು ಬೆನ್ನತಿ ಕೊಧಿ ಹೊವಾ

ಚುಟು ಚುಟ್ಟು ಅಂಥೈತೇ ಜೀವಾ
ನನ್ನಾ ಯವಗ ಮದುವ್ ಆಥಿ ಮಾವ

ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ

Also, Read about:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *