Dheera Dheera Song Lyrics – KGF Movie

Dheera Dheera Song Lyrics in Kannada

ಓಡಲಾಳಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೆಂಡವಾ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ
ಗಂಡೇಡೆ ಧೀರಾ
ಕನಕನನು ಅಡ್ಮಿರಿಯನು ಕೆನಕಿ
ರೋಶ ಬೈಕೆಚ್ಚಾ ಎಡೆಡೆ ಶೂರಾ
ಕಳಿಕುಲಾ ಕೆನಕಿ ಕದಲಾಲಾ ಕೆನಕಿಡಾ
ಷೂರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ

ಓಡಲಾಳಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೆಂಡವಾ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ
ಗಂಡೇಡೆ ಧೀರಾ
ಕನಕನನು ಅಡ್ಮಿರಿಯನು ಕೆನಕಿ

ರೋಶ ಬೈಕೆಚ್ಚಾ ಎಡೆಡೆ ಶೂರಾ

ಕಳಿಕುಲಾ ಕೆನಕಿ ಕದಲಾಲಾ ಕೆನಕಿಡಾ
ಷೂರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ
ಕಳಿಕುಲಾ ಕೆನಕಿ ಕದಲಾಲಾ ಕೆನಕಿಡಾ
ಷೂರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ

ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ
ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ
ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ
ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ
ಪ್ರತಿಕಾರಾದಾ ಕಿಟ್ಟಿ

ಕುಡಿಯೊಡೆದ ಗಾದಿ
ಎಡಿಟಿಡಾ ಷೂರಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ
ರಣರಾಂಗದಾ ಚದುರಂಗವ ಭೆಡಿಸಿ
ಎಡ್ರಾರಿಯಾಲಿಯಾ ಎಡ್ಗೆರಾಗಿಡಾ ಈಗಾ

ಟೋಡ್ ಟಟ್ಟಿಡಾ ಜಗಾಮಂಡರಾ ಸೀಲಿಡಾ ಶೂರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನ
ಪ್ರತಿಕಾರಾದಾ ಕಿಟ್ಟಿ
ಕುಡಿಯೊಡೆದ ಗಾದಿ
ಎಡಿಟಿಡಾ ಷೂರಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ

ರಣರಾಂಗದಾ ಚದುರಂಗವ ಭೆಡಿಸಿ
ಎಡ್ರಾರಿಯಾಲಿಯಾ ಎಡ್ಗೆರಾಗಿಡಾ ಈಗಾ
ಟೋಡ್ ಟಟ್ಟಿಡಾ ಜಗಾಮಂಡರಾ ಸೀಲಿಡಾ ಶೂರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನ

ಟೋಡ್ ಟಟ್ಟಿಡಾ ಜಗಾಮಂಡರಾ ಸೀಲಿಡಾ ಶೂರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನ
ಉಸಿರಾ ಕಾನಲುಲು ಮಾತು ನೆನಪಿರಾಲಿ
ಮುಲ್ಲು ಹಾಡಿಯೇ ಸಿಗುವುಡು ಜಗದಾಳಿ

ಧರೇಯ ಯುದಿಯು ಒಂಬತ್ತಾರು ಸಾಗಿ ಬಾ
ಹತಾವ್ ಬಿಡೇಡ್ ಎದುರು ನಿಲ್ಲು ಬಾ

ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ
ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ
ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ
ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ
ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ

ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ
ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ
ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ

Click here to know where to watch :

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *